کلیدواژه‌ها = محرکه‌های الکتریکی
روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر

دوره 38، شماره 3، شهریور 1383

صادق واعظ زاده؛ سید فرشاد هندی