روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر

نویسندگان

چکیده

استفاده روزافزون از موتورهای الکتریکی و مشکلات زیست محیطی ناشی از تولید برق نیروگاهها از یک طرف و افزایش تصاعدی هزینه انرژی از طرف دیگر ابداع و توسعه روشها و طراحی و ساخت محرکه‌هائی که انرژی را به صورت بهینه مصرف نمایند، ضروری کرده است. کنترل بهینه بازده موتورها با حداقل کردن تلفات الکتریکی یکی از راه کارهای موثر برای تحقیق این منظور است. در این مقاله پس از ارائه مدل دینامیکی موتور القائی سه فاز شامل تلفات مسی و آهنی، تلفات الکتریکی موتور به عنوان تابعی از متغیرهای موتور مشروحاً تحلیل می‌شود و شرایط کمینه شدن آن تشریح می‌‌گردد. سپس سیستم کنترل نوینی برای یافتن نقطه کمینه تلفات و در نتیجه بهینه‌سازی همزمان بازده موتور در سرعت و بار متغییر پیشنهاد می‌شود. در این سیستم، متغیر کنترلی موتور به منظور جستجوی نقطه کمینه تلفات به صورت پیوسته تغییر می‌نمایند. روش جدید منجر به صرفه جوئی بیشتر انرژی و رفتار نرمتر موتور در مقایسه با روشهای موجود کاهش همزمان تلفات در موتور القائی می‌شود. مقایسه نتایج شبیه‌سازی کامل یک موتور القائی سه فاز تحت کنترل برداری با سیستم کنترل پیشنهادی و سیستم کنترل معمول، برتری سیستم ارائه شده را اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها