کلیدواژه‌ها = بهینه یابی
برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

محمد مهدی سپهری؛ محسن پور سید آقایی