کلیدواژه‌ها = سیکل حدی
بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

احمد فیض دیزجی؛ رامبد رستگاری