کلیدواژه‌ها = پاشش
بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور

دوره 34، شماره 3، آذر 1379

سید محمد حسین مصباحی؛ مهدی اشجعی؛ سید عبدالرضا سید ریحانی