بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور

نویسندگان

چکیده

یک نوع از انژکتورهائیکه برای پودرسازی سوخت و اکسید کننده استفاده می شود, انژکتور پیچشی است. این انژکتورها, به علیرغم شکل پیچیده تر آنها نسبت به انژکتورهای دیگر , بدلیل پاشش مخروطی (که مشخصه عمومی آنها می باشد) و راندمان پودر شدن بالا, برای اتمیزه کردن سوخت و اکسید کننده در محفظه احتراق موشکهای با سوخت مایع , استفاده می شوند. چون درجه اتمسازی , سرعت و قطر ذرات خروجی سوخت و اکسید کننده در کیفیت و راندمان احتراق موثر هستند , این انگیزه را ایجاد می کند که آرایشها و گامهای مختلف انژکتورها (فاصله دوانژکتور از یکدیگر در صفحه انژکتور) , جهت بالابردن کیفیت و راندمان احتراق مورد بررسی واقع شود. بدین منظور در این پروژه ( تحقیقی – تجربی ) ناحیه ای که از تلاقی دو مخروط پاشش در صفحه انژکتور بدست آمده را توسط دستگاه PDA بررسی کرده ایم. در این بررسی از آب بعنوان سیال پاشش استفاده گردیده و فشار تزریق انژکتورها بین 8 تا 10 بار , تغییر کرده است. گامهای صفحه انژکتور در فواصل دو میلی متری (14, 16 و 18 میلیمتر) که شامل گام اسمی نیز می باشد تغییر کرده است. پس از آزمایش با مطالعه میدانهای سرعت , قطر و تمرکز ذرات بعد از تقاطع مخروطهای پاشش , وضعیت بهینه از نظر پاشش بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها