کلیدواژه‌ها = محدوده فرکانس تصحیح
محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

غلام رضا قدرتی امیری؛ مرتضی زاهدی؛ عباس مهدویان؛ سهیل غلامی