کلیدواژه‌ها = بالاروی موج
حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

محرم دولتشاهی پیروز؛ شاهین ظهوری