کلیدواژه‌ها = اتصالات تیر – ستون خارجی
مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382

داود مستوفی نژاد؛ جعفر سبحانی