کلیدواژه‌ها = خدمات عمومی
توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

محمد طالعی؛ محمد سعدی مسگری؛ علی شریفی