کلیدواژه‌ها = نرخ کرنش
بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

سید محمود فاطمی ورزنه؛ عباس زارعی هنزکی؛ امید گل محله