کلیدواژه‌ها = ضرائب هارمونیک بیضوی
مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه¬گی