کلیدواژه‌ها = بیان پارامتری خم‌ها
تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

کارن ابری نیا؛ سید علیرضا فضلی¬راد