تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی تحلیلی برای بررسی تغییر شکل و محاسبه گشتاور و فشار در نورد مقاطع ارائه شده است. روش مطرح شده بر اساس مکانیزم حد بالا بنا شده است که با بهینه‌سازی حد بالای توان مورد نیاز برای نورد، پارامترهای مجهول فرایند را پیش‌بینی می‌کند. برای محاسبه میدان‌های سرعت قابل قبول، ابتدا با استفاده از خم‌های پارامتری سازی شده، روابطی برای خطوط لغزش پیشنهاد شده است و با مشتق‌گیری از این روابط میدان‌های سرعت محاسبه شده است. روش کلی پیشنهاد شده سپس به مقاطع مشخصی از جمله دایره، مربع، بیضی و مستطیل اعمال شده است و برای هر مقطع، تغییر شکل، گشتاور نورد و نسبت فشار متوسط نورد به تنش سیلان محاسبه شده است. مقایسه این نتایج با مقدارهای به‌دست آمده از روش‌های تحلیلی دیگر، نتایج تجربی و روش اجزای محدود نشان داده است که روش ارائه شده در پیش‌بینی پارامترهای فرایند از دقت مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها