کلیدواژه‌ها = آلیاژ منیزیم AZ91
مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91)

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

علی رضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی