کلیدواژه‌ها = دو متغیره
طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

علیرضا ارشدی خمسه؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ مجید امین نیری