کلیدواژه‌ها = رتبه‌بندی ریسک
رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

محمدسعید جبل عاملی؛ آیت رضائی فر؛ علی چائی بخش