کلیدواژه‌ها = اندازه گیری دی الکتریک در حوزه زمان یا فرکانس