کلیدواژه‌ها = کامپوزیت های پلیمری
مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

محمود مهرداد شکریه؛ فتح اله طاهری بهروز