کلیدواژه‌ها = مدلسازی عددی
بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی

دوره 41، شماره 8، دی 1386

علی اصغر میرقاسمی؛ حلیا رحمان


پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سعید بداغ آبادی؛ مهدی موسوی؛ جلال موسوی