کلیدواژه‌ها = الگوریتم کنترل
استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

یوسف شفاهی؛ شهاب الدین کرمانشاهی