استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

نویسندگان

چکیده

رشد جمعیت، توسعه کاربریها و بالا رفتن مالکیت وسایل نقلیه در شهرها، موجب افزایش روز افزون تقاضای سفر و حجم وسایل عبوری از معابر شهری شده است. امروزه مساله زمان سفر در شبکه معابر شهری به دلیل افزایش تراکم، یکی از مهمترین مسائل کلان شهر هاست. بخش قابل توجهی از زمان سفر در شبکه حمل و نقل شهر های بزرگ مربوط به زمان تاخیر در تقاطعات است. از این رو، مساله روشهای کنترل تقاطع ها، به منظور کاهش تاخیر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. استفاده از منطق فازی به عنوان مبنای کنترل در مسائل مهندسی، از سابقه مناسبی برخوردار است. در این مطالعه روشی برای کنترل تقاطع های چراغدار با استفاده از منطق فازی پیشنهاد و ارزیابی شده است. آزمایشهای گوناگون در محیط شبیه سازی ارائه شده نشان می دهد که برای حجم های مختلف اجرای این الگوریتم می‌تواند بهبود قابل توجهی را نسبت به الگوریتم کنترل از پیش زمانبندی شده و هوشمند القایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها