کلیدواژه‌ها = منحنی عملکرد
بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

علی حاجیلوی بنیسی؛ منوچهر راد؛ مجیدرضا شاه حسینی