کلیدواژه‌ها = فرآیند تبخیر
اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد علی موسویان؛ غلامحسین صدیفیان