کلیدواژه‌ها = مقادیر ویژه
حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور