کلیدواژه‌ها = قابهای مسطحه
تحلیل قابها با اعضای خمیده و مقطع متغیر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

رضا عطارنژاد؛ حمیدرضا ولیپور