کلیدواژه‌ها = هیدرولیک پل
کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

امیر رضا زراتی؛ سید محمد عزیزی