کلیدواژه‌ها = دستگاه معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره ای
تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ حسن بهار