کلیدواژه‌ها = تبدیل انتگرالی فوریه
تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ حسن بهار