کلیدواژه‌ها = تغییرات یک نمونه در حد میلی گرم را در جریان گرم شدن به سبب تبخیر یا تجزیه نمونه ثبت می کند)