کلیدواژه‌ها = بهینه سازی احتمالی
یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

مسعود ربانی؛ فریبرز جولای؛ مهدی خطیبی