کلیدواژه‌ها = عامل
کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

جواد عبدی؛ علی خاکی صدیق؛ کارولوکس؛ مهرداد فتوره چی