کلیدواژه‌ها = ماتریس رابطه طراحی ناهم گیر
بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی

دوره 38، شماره 5، دی 1383

محسن اکبرپور شیرازی؛ رضا رمضانی