کلیدواژه‌ها = کاتالیست نیکل
کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382

محمودترابی؛ جوادایوانی؛ محمدرضا غلامی نژادثانی آبادی