کلیدواژه‌ها = ظرفیت‌یابی
امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

محسن پارسامقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حمید فلقی