کلیدواژه‌ها = راکتور همزندار
استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

منوچهر اولیازاده؛ محمد مسینایی