استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله امکان استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه مورد مطالعه قرار گرفته است. روزانه در حدود 50 تن غبار با عیار متوسط 30 درصد مس از کوره‌های ریورب و کنورتر مجتمع مس سرچشمه تولید میشود. ریزی ذرات غبار باعث انتشار آن در فضای کارخانه و در نتیجه آلودگی آن و همچنین آسیب رساندن به آجرهای کوره‌ها میشود. مس در غبار کوره عمدتا بصورت سولفیدی بوده اما اکسید مس نیز موجود است. با توجه به وجود بخشی از مس بصورت فاز اکسیدی، یک مرحله فرایند اسیدشویی در ظروف غلتان قبل از انجام آزمایشهای انحلال زیستی انجام شد. آزمایشهای انحلال زیستی غبار در دو مرحله یکی در ظروف لرزان و دیگری در راکتور همزندار انجام شدند. تاثیر پارامترهای مهمی چون درصد میزان جامد پالپ، نوع محیط کشت و میزان تلقیح باکتری بر میزان بازیابی مس در ظروف لرزان بررسی شد. آزمایشهای انحلال زیستی در راکتور همزندار در شرایط بهینه بدست آمده از ظروف لرزان انجام شدند. بمنظور مقایسه عملکرد فرایند لیچینگ بیولوژیکی با شیمیایی، نمونه‌هایی بدون حضور میکروارگانیزم‌ها و یا به عبارت بهتر محیطهای شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه آزمایشهای انحلال زیستی در ظروف لرزان و در بهترین شرایط عملیاتی استحصال 87 درصد مس در مدت زمان 22 روز بود. در شرایط مشابه اما در مخزن همزندار در مدت زمان 5/6 روز در حدود 91 درصد مس موجود در غبار کوره بازیابی شد. این نتایج نشان داد که روش انحلال زیستی میتواند بعنوان یک روش مناسب برای بازیابی مس از غبار کوره‌های ذوب استفاده شود.

کلیدواژه‌ها