کلیدواژه‌ها = اندیس سایش سورشار
بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای...

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

گلپیرا علمی اسدزاده؛ حسین معماریان