کلیدواژه‌ها = تخمین پارامترهای پتروفیزیکی
بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

علی اصغر حسنی پاک؛ میترا عزیزیان