کلیدواژه‌ها = فرورفتگی
تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

محمدرضا بهاری؛ بابک شکراللهی