کلیدواژه‌ها = دیود
یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

محمود محمد طاهری؛ محمود کمره ای؛ اسفندیار مهرشاهی