کلیدواژه‌ها = اتمیزه شدن
بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور

دوره 34، شماره 3، آذر 1379

سید محمد حسین مصباحی؛ مهدی اشجعی؛ سید عبدالرضا سید ریحانی