1. ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ علیرضا محمودیان؛ عباس رضوی منش