نویسنده = ������������������ ��������
اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

مهدی خراسانچی؛ محرم دولتشاهی؛ خسرو برگی