نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

مهدی خراسانچی؛ محرم دولتشاهی؛ خسرو برگی