نویسنده = �������������� ���������� ��������
محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی

دوره 38، شماره 3، شهریور 1383

جواد فیض؛ حسین محسنی؛ اسحاق ثابت مرزوقی؛ علی نادریان جهرمی