نویسنده = محمد رضا قاسمی
کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

محمد رضا قاسمی؛ عیس سلاجقه؛ احمد محمد زاده