نویسنده = مرتضی زاهدی
محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

غلام رضا قدرتی امیری؛ مرتضی زاهدی؛ عباس مهدویان؛ سهیل غلامی