نویسنده = �������������� ��������
تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دوره 39، شماره 4، آبان 1384

حمید فلقی؛ محمودرضا حقی فام؛ مریم رمضانی