نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد

دوره 37، شماره 1، بهار 1382

محمدصادق معرفت؛ شروان عطایی؛ اسماعیل قهرمانی گرگری